Zadania Samorządu uczniowskiego

Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego

          Rada Samorządu Uczniowskiego:

1.      Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2.      Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

3.      Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji.

4.      Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.

5.      Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów.

6.      Przedstawiciel Rady SU wchodzi w skład komisji powołanej przez Dyrektora w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

7.      Ma prawo do wydawania opinii w sprawie ucznia odwołującego się do Dyrektora od statutowej kary.

8.  Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

9.  Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, balach noworocznych i dyskotekach.)

10.  Członkowie Rady reprezentują szkołę na zewnątrz.