Kalendarz roku szkolnego

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie:

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 1 września 2020r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020 r.
 • Ferie zimowe – 1 – 14 lutego 2021r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 1- 6 kwietnia 2021 r.
 • Egzamin ósmoklasisty – 25- 27 maja 2021 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2021 r.
 • Ferie letnie – 27 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego):

 • 2 listopada 2020 r. – poniedziałek
 • 4, 5 stycznia 2021 r. – poniedziałek, wtorek
 • 25, 26, 27 maja 2021 r. – wtorek, środa, czwartek
 • 4 czerwca 2021 r. – piątek 

2- 13 września 2020 r.

Adaptacja uczniów – okres bez ocen niedostatecznych

do 22 grudnia 2020 r.

Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

Do 22 grudnia 2020 r.

Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach śródrocznych w roku szkolnego 2020/2021

19 stycznia 2021 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych

22 stycznia 2021 r.

Zakończenie I półrocza

20 stycznia 2021 r.

Klasyfikacja uczniów za I półrocze

do 21 maja 2021 r.

Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

do 31 maja 2021 r.

Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych w roku szkolnego 2020/2021

17 czerwca 2021 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych

18 czerwca 2021 r.

Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2020/2021

Zebrania z rodzicami (stacjonarne lub zdalne) – godziny zebrań ustalone przez wychowawców, nie wcześniej niż o godz.16:00.

8 września 2020 r. (wtorek) – zebranie z rodzicami klasy I – VIII i OP

28 września 2020 r. (poniedziałek) – spotkanie informacyjne przed egzaminem– rodzice klasy VIII

18 listopada 2020 r. (środa) – spotkania indywidualne /klasowe z rodzicami

9 grudnia 2020 r. (środa) – konsultacje indywidualne Rodzic- Uczeń -Nauczyciel

21 stycznia 2020 r. (czwartek) – zebranie śródroczne z rodzicami klasy I – VIII i OP

18 marca 2021 r. (czwartek) – konsultacje indywidualne Rodzic – Uczeń – Nauczyciel

27 kwietnia 2021 r. (wtorek) – zebranie z rodzicami – klasa VIII (informacyjne przed Egzaminem) i OP (przedstawienie diagnozy gotowości szkolnej 6-latków)

31 maja 2021 r. (poniedziałek) – konsultacje indywidualne Rodzic – Uczeń – Nauczyciel

 • 14.09.2020 r.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021, zatwierdzenie planów pracy na rok szkolny 2020/2021, opinia ws. Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021, Wewnątrzszkolnego Programu Systemu Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2020/2021

 • 6.10.2020 r.

Wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród dyrektora szkoły i wójta gminy Garbów, sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • 4.11.2020 r.

Rada szkoleniowa zgodnie z potrzebami szkoły.

 • 17.12.2020 r.

Spotkanie opłatkowe, integracja pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

 • 20.01.2021 r.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji- rada klasyfikacyjna za I półrocze.

 • 16.02.2021 r.

Rada podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2020/2021, przedstawienie wyników nadzoru pedagogicznego

 • 16.03.2021 r.

Rada szkoleniowa zgodnie z potrzebami szkoły.

 • 14.04.2021 r.

Arkusz organizacji pracy szkoły na rok 2021/2022. Szkolenie- egzamin ósmoklasisty.

 • 13.05.2021 r.

Rada szkoleniowa zgodnie z potrzebami szkoły

 • 18.06.2021 r.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji w roku szkolnym 2020/2021

 • 29.06.2021 r.

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

 • 25.08.2021 r.

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego, przydział czynności na rok 2021/2022

Zadanie

Miesiąc

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Narodowe czytanie

wrzesień

Czytanie wybranego utworu z literatury narodowej

Opiekun SU, nauczyciel bibliotekarz

Sprzątanie Świata

wrzesień

Sprzątanie okolicy szkoły

Wychowawcy klas

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

wrzesień

Klasowy Turniej Matematyczny

Nauczyciele matematyki

Dzień Chłopaka

wrzesień

Ustalona forma w zespołach klasowych

Wychowawcy klas

Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie klasy I

październik

Akademia

Wychowawca klas I SU

Dzień Papieski

październik

Audycja przez radiowęzeł

SU, nauczyciele religii, poloniści

Święto Niepodległości  

listopad

Audycja przez radiowęzeł, gazetka szkolna

SU, nauczyciele historii

Dzień Wolontariusza

grudzień

Audycja przez radiowęzeł, gazetka szkolna


Opiekun Klubu Wolontariusza

Mikołajki

grudzień

spotkania z Mikołajem lub organizacja wyjazdów

wychowawcy klas

Boże Narodzenie

22  grudnia

Spotkanie świąteczne w klasach

wychowawcy klas

Szkolny Festiwal Nauki

Luty/marzec

Pokazy chemiczne, fizyczne, biologiczne, geograficzne

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Dzień Kobiet

marzec

 wychowawcy klas

wychowawcy klas

I Dzień wiosny

marzec

organizacja Dnia Samorządności i Dnia Wiosny

SU, wychowawcy klas

Święta Wielkanocne

kwiecień

Audycja przez radiowęzeł, gazetka szkolna

Zespół katechetów

Dzień Ziemi

kwiecień

Sprzątanie terenu przyszkolnego, konkurs ekologiczny

Wychowawcy klas, N-l przyrody, biologii, geografii, chemii

Konstytucja 3 maja, Dzień Patrona szkoły

kwiecień/maj

Audycja przez radiowęzeł, gazetka szkolna

SU, nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Dzień Matki i Ojca

maj

Ustalona forma w zespołach klasowych

Wychowawcy klas młodszych

Zakończenie roku szkolnego

czerwiec

Pożegnanie absolwentów

SU, wychowawcy klas VIII