Międzynarodowy Dzień Tolerancji Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W październiku obchodziliśmy dwa ważne święta.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji – święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – święto obchodzone corocznie 20 listopada, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. Obchody tego dnia, są impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych obywateli jak i dorosłych. Szczególną uwagę poświęca się informowaniu dzieci i młodzieży, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Podkreśla się także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę. W konwencji zapisane są: prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa, prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym, prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji.

W bieżącym semestrze tę problematykę poruszamy w realizowanym projekcie profilaktycznym JESTEM CZŁOWIEKIEM, podczas którego realizujemy z uczniami tematy zajęć takie jak: Prawa dziecka i prawa człowieka. Szacunek i tolerancja. Komunikacja i asertywność. Człowiek – istota społeczna (grupy w których żyjemy).

Agnieszka Stępniak-Łuczywek psycholog szkolny