Ważne informacje dotyczące dowozów w bieżącym roku szkolnym

W artykule: regulamin dowozów (- BARDZO WAŻNY) oraz godziny odjazdu autobusów z przystanków w dniu rozpoczęcia oraz w kolejnych dniach nauki.

Dowozy w dniu 01. 09. 2020 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 I autobus – kierunek Piotrowice, Karolin, Borków, Janów, Kępa, Meszno, Kępa, 

ul. Akacjowa, ul. Malinowa, szkoła

szkoła              7.48

rondo Karolin 7.55

Piotrowice      8.03

rondo Karolin 8.11

Karolin            8.12 – 8.15

Borków           8.23

Janów             8.28

Kępa               8.31

Meszno           8.39

Kępa               8.47

Akacjowa       8.54

Malinowa        8.57

Szkoła             9.00

II autobus – kierunek Gutanów, Garbów Dolny, „Doktorówka”

Gutanów „pętelka”    8.10

Sołtys                         8.15

„Psia Górka”              8.20

Paulinów                    8.30

Odido                         8.35

Kaplica                       8.38

Garbów Górka           8.42

Garbów Dolny           8.47

„Doktorówka”                       8.52

szkoła                         8.56

Podany czas jest orientacyjny.

Prosimy o wcześniejsze przybycie na przystanki i oczekiwanie na przyjazd autobusów.

Autobus zatrzymuje się na wszystkich przystankach funkcjonujących w ubiegłym roku.

W autobusie i częściach wspólnych szkoły (np. szatnia) obowiązuje osłona nosa i ust.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dowożenia (zwłaszcza zmiany dotyczące pandemii).

 Odwozy około godziny 9.45.

Plan dowozów na rok szkolny 2020/2021 oraz Wyciąg z Regulaminu dowożenia

Przywozy we wszystkie dni tygodnia.  Podany czas jest orientacyjny.

Kierunek Meszno i kierunek Karolin będą się zamieniały kolejnością przywozów co tydzień.

I autobus

w pierwszym tygodniu szkoły

Szkoła        6.05

Malinowa   6.10

Akacjowa   6.12

Meszno       6.23 – 28

Wola           6.31

Kępa           6.36

Janów         6.38

Borków      6.45

Karolin       6.53 – 6.58

Piotrowice  7.08

Bogucin      7.18

Za kościołem7.21

szkoła          7.25

I autobus

w drugim tygodniu szkoły

Szkoła                         6.05

Bogucin                      6.10

Piotrowice                  6.20

Leśce                          6.27

Karolin            6.30 – 6.35

Borków                      6.43

Janów                         6.50

Kępa                                       6.52

Meszno           7.00 – 7.05

Wola                           7.08

Kępa                           7.12

Akacjowa                   7.17

Malinowa                   7.19

Szkoła                         7.25

 II autobus

Szkoła                         6.25

Gutanów „pętelka”    6.35

Sołtys                         6.39

Malowany                  6.40

„Psia Górka”              6.43

Muzyczny                   6.45

Sad                             6.46

Paulinów                    6.54

Kolonia                       6.56

Odido                         6.59

Kaplica                       7.01

Garbów Górka           7.06

Garbów Dolny           7.08

„Doktorówka”                       7.11

Szkoła                         7.15

ODWOZY

I kurs                          poniedziałek – czwartek        12.40

                                   piątek                                     11.40

II kurs                         poniedziałek i czwartek         14.30

                                   wtorek, środa, piątek             13.40  

Na powrocie Meszno i Karolin – wracają w takiej kolejności, w  jakiej przyjeżdżały rano.

 Uczniowie i opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z całością REGULAMINU DOWOŻENIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
 W GARBOWIE

Wyciąg z Regulaminu dowożenia…

Zasady organizacji dowozów w czasie pandemii

W okresie obowiązywania na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do organizacji dowożenia będą miały zastosowanie następujące zasady:

  1. Z dowozów mogą korzystać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W przypadku widocznych objawów chorobowych przewoźnik ma prawo odmówić przewozu.
  2. Uczniowie są przyprowadzani na miejsce zbiórki przez opiekunów bez objawów chorobowych. Opiekunowie powinni stosować środki ochronne tj. zapewnić osłonę ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy
  3. W autobusie uczniowie  stosują środki ochronne tj. zapewniają osłonę ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, dezynfekują ręce wchodząc/wychodząc do/z pojazdu.
  4. Uczniowie zajmują w autobusie stałe, wyznaczone przez opiekuna miejsca siedzące.
  5. Załoga pojazdu stosuje środki ochronne: maseczki/przyłbice, rękawiczki.
  6. Do pracy jako kierowca/opiekun w danym dniu mogą być dopuszczone jedynie osoby nie wykazujące objawów chorobowych.
  7. Każdorazowo po kursie powinna być przeprowadzona dezynfekcja wspólnie używanych powierzchni w pojeździe.
  8. Liczba osób przewożonych w pojeździe musi być zgodna z aktualnymi przepisami i wytycznymi organu Prowadzącego Szkołę.
  9. Autobusem szkolnym mogą podróżować wyłącznie uczniowie i pracownicy Szkoły.
  1. 10.  Przemieszczanie się z autobusu do sal lekcyjnych i z sal lekcyjnych do autobusu.

1. Uczniowie opuszczają pojazd w kolejności wskazanej przez opiekuna.

2. Grupami klasowymi, z zachowaniem dystansu społecznego i w osłonach ust i nosa, wchodzą do szkoły wejściem wskazanym przez opiekuna.

3. Uczniowie klas 4 – 8, bezpośrednio po zmianie odzieży i obuwia, udają się w pobliże właściwych sal lekcyjnych.

4. Uczniowie klas młodszych i oddziałów przedszkolnych przechodzą do szkoły w grupach klasowych w kolejności wskazanej przez opiekuna i pod jego opieką.

5. Po zmianie odzieży i obuwia przez uczniów, opiekun zezwala na udanie się uczniów do sal lekcyjnych (klasy 2 – 3). Uczniowie klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych są odprowadzani do sal przez opiekuna.

Przemieszczanie się z sal lekcyjnych do autobusu.

1.  Opiekun odbiera uczniów oddziałów przedszkolnych i  klas młodszych (przebywających w świetlicy) z sal na 10 minut przed dzwonkiem na przerwę i sprowadza ich do szatni.

2. Uczniowie klas młodszych przebywający na zajęciach lekcyjnych schodzą do szatni na 5 minut przed dzwonkiem (opiekę nad uczniami sprawują pracownicy obsługi).

3. Po zmianie odzieży i obuwia, pod opieką osoby dowożącej, uczniowie przechodzą do autobusu gdzie zajmują wyznaczone miejsca siedzące.

4. Uczniowie klas 4 – 8 schodzą do szatni po dzwonku na przerwę. Bezpośrednio po zmianie odzieży i obuwia udają się do autobusu (z zachowaniem dystansu społecznego), gdzie zajmują wyznaczone miejsca (opiekę w szatni sprawują pracownicy obsługi i/lub wyznaczeni nauczyciele).

W szatni, na korytarzach, w drodze do autobusu i w pojeździe obowiązują zasłony nosa i ust.