Procedury zwrotu książek do biblioteki

Procedury zwrotów książek i podręczników szkolnych

Zwroty książek

(z wyjątkiem podręczników)

1.         Zwrotu książek dokonać można bezpośrednio w bibliotece od poniedziałku do piątku, wgodzinach podanych na stronie szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego (w bibliotece       przebywać może jeden czytelnik)

2.         lub do przygotowanych pudeł przed biblioteką (w godzinach pracy szkoły).

Książki zwracane do pudeł  powinny być zapakowane do worka foliowego lub reklamówki, opisane na oddzielnej kartce (włożonej za okładkę jednej z książek): imię, nazwisko, klasa, data zwrotu.

Książki można także oddać podczas zwrotu podręczników.

W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY: RĘKAWICZKI, MASECZKI, ZACHOWANA ODLEGŁOŚĆ 1,5 – 2 M

Zwroty podręczników

zwrotu podręczników do biblioteki dokonywać można będzie od 8 czerwca w wyznaczonych poszczególnym klasom terminach, w obecności wychowawcy klasy, który ma także obowiązek poinformowania uczniów o szczegółowym harmonogramie zwrotów.

Wychowawcy,  zachowując reżim sanitarny, mogą zebrać komplety podręczników wcześniej, w ustalonych z uczniami i opiekunami prawnymi terminach.  Zobowiązani są do oceny stanu podręczników i w przypadku zniszczeni/zagubienia – przekazania uczniowi ceny i numeru konta do wpłaty.

W powyższej sytuacji, w dniu wyznaczonym przez bibliotekarza dokonują tylko przekazania podręczników do biblioteki i oczekują na „zdjęcie” egzemplarzy z konta ucznia.

  1. Wchodząc do szkoły (pojedynczo) korzystamy z wejścia głównego;
  2.             Uczeń okazuje podręczniki wychowawcy na przygotowanym w tym celu stoliku – następuje weryfikacja stanu zwracanych podręczników; PRZYPOMINAM, ŻE PODRĘCZNIKI MUSZĄ BYĆ PODPISANE
  1.             W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika:
  • uczeń zwraca się wcześniej do wychowawcy z prośbą o informację dotyczącą ceny podręcznika;
  • uczeń klas 1 – 7 dokonuje wpłaty/zobowiązuje się do wpłaty wartości podręcznika na konto wskazane przez wicedyrektora; wpłaty należy dokonać NAJPÓŹNIEJ na tydzień przed końcem roku szkolnego, dowód wpłaty przedstawić wychowawcy;

NUMER KONTA 03 8702 1024 2000 0062 2000 0240 z dopiskiem PODRĘCZNIKI

  • uczeń klasy 8 – rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić i zwrócić zagubione/zniszczone podręczniki wraz z resztą kompletu;
  1.             Po weryfikacji uczeń przenosi komplet podręczników do biblioteki, gdzie następuje zwrot (e-biblio);
  2.              Po odnotowaniu zwrotu w systemie bibliotekarz odkłada podręczniki na wyznaczone miejsce kwarantanny;
  3.             Zwrot podręczników następuje w kompletach, należy usunąć zapisy notatek ołówkiem, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki;
  4. Po dokonaniu zwrotu uczeń opuszcza szkołę drogą wskazaną przez bibliotekarza.

O dokładnych terminach zwrotu uczniowie i opiekunowie prawni zostaną powiadomieni za pośrednictwem dziennika Librus.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów.

Przy stoliku wychowawcy i w sali biblioteki przebywać może jedna osoba.

Przewidywany czas obsługi jednego zwrotu (10 – 15 minut).