Z książką na majówkę

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO„Z książką na majówkę”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Garbowie I, zwany dalej organizatorem.

2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i fotografii

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania

zdjęć oraz przyznawania nagród.

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu – od 4 maja do 12  maja 2017r.

2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każdy uczeń,

     który spełni wymogi niniejszego regulaminu.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 11 i 12 regulaminu, oraz zapewnia, że:

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych

dóbr prawnie chronionych,

d. posiada pisemną zgodę osób ujętych na fotografii (lub prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich) na wykorzystanie wizerunku

5. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

a. uczniowie Szkoły Podstawowej kl. I – III,

b.  uczniowie Szkoły Podstawowej kl. IV – VI,

b. uczniowie Gimnazjum.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do 2 prac, które ukazują własną interpretację tematu.

7. Format prac:

a. zdjęcia w formacie plików JPG.

b. zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie polegał na zastosowaniu korekty, która polepszy jakość (np. nasycenie, kontrast). Dozwolone jest łączenie kilku fotografii lub zmiana oryginalnej kompozycji fotografii.

c. Nie można zgłaszać do konkursu fotografii, które gdziekolwiek były już publikowane i prezentowane. Ponadto nie można zgłaszać do konkursu fotografii, które były już wcześniej nagrodzone lub wyróżnione w jakimkolwiek konkursie.

8. Każdy plik powinien być opisany:

a. tytuł pracy

b. imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły i klasę.

9. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: annazajacbiblioteka@o2.pl,  w temacie maila: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Z książką na majówkę”

10. Termin składania prac upływa 12 maja (piątek).

11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie

organizatora oraz na stronie internetowej organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac konkursowych w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Zespołu Szkół z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora
  1. Zdjęcia zostaną ocenione przez jury od strony interpretacyjnej, technicznej, kompozycyjnej.
  2. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
  3. Nagrody będą przyznawane we wszystkich kategoriach niezależnie.
  4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
  5. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszej nagrody.
   1. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia

konkursu oraz wręczenia nagród.

8. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem

zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami

Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych

nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23

kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw

autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub

odwołania konkursu bez podania przyczyny.

5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

6. Regulamin jest do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej

organizatora.

7. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje

organizator o ile akty prawne wyższego rzędu nie stanowią inaczej.

Osoby odpowiedzialne za konkurs z ramienia organizatora:

mgr Agnieszka Stępniak-Łuczywek

mgr Anna Zając