Postaw na Słońce – konkurs filmowy

Zadaniem konkursowym jest realizacja filmu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii. W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z uczniów (maks. 5 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Partnerem głównym konkursu jest Bank Ochrony Środowiska.
Zadaniem konkursowym jest realizacja filmu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii.
Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Konkurs jest jednoetapowy.
Konkurs jest skierowany do szkół oraz pośrednio do społeczności lokalnych, poszerza społeczną świadomość na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych.
Cele główne:
1. Upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
2. Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
Cele szczegółowe:
1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej.
2. Upowszechnienie wiedzy o charakterystycznych cechach i zaletach poszczególnych technologii OZE.
3. Upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych, płynących z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii.
4. Stworzenie przez uczniów filmów promujących Odnawialne Źródła Energii.
5. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników, jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna.
6. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania rodzaju promocji do charakteru realizowanego projektu.
7. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.
Nagranie można zrealizować w w dowolnej technice filmowej.
Celem filmu jest przedstawienie zasad działania instalacje OZE (fotowoltaika, mikroelektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa) znajdujących się w okolicach szkoły biorącej udział w konkursie lub w każdym innym miejscu.
Film może skupić się na jednej, wybranej instalacji, lub pokazać kilka przykładów z okolicy.
Czas trwania nagrania nie może przekraczać 3 minut (wyłączając napisy początkowe i końcowe).
Nagrody:
– 3 nagrody główne;
– 3 wyróżnienia.
Termin składania wniosków:
6 grudnia 2020 (rejestracja zespołów)

Więcej informacji na: https://filmeko.pl/