Plan pracy szkoły

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie w roku szkolnym 2020/2021

Plan Pracy  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie

  1. Organizacja roku szkolnego
  2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych       
  3. Terminy klasyfikacji   
  4. Spotkania z rodzicami
  5. Przewidywane terminy zebrań rady pedagogicznej 
  6. Kalendarium imprez i uroczystości szkolnych   
  7. Konkursy
  8. Wycieczki, wyjazdy


1.      Organizacja roku szkolnego 2019/2020

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2020r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
3.Ferie zimowe1 – 14 lutego 2021r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna1- 6 kwietnia 2021 r.
5.Egzamin ósmoklasisty25- 27 maja  2021 r.
6.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 czerwca 2021 r.
7.Ferie letnie27  czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

Lp.DataDzień tygodnia
12 listopada  2020r.poniedziałek
24, 5  stycznia 2021r.poniedziałek, wtorek
325, 26, 27  maja 2021r.Wtorek, środa, czwartek
44  czerwca 2021r.piątek

3. Terminy/ klasyfikacja

 2- 13 września 2020r.Adaptacja uczniów  – okres bez ocen  niedostatecznych
do 22 grudnia 2020r.Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze roku szkolnego 2020/2021
Do 22  grudnia 2020r.Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach  śródrocznych w  roku szkolnego 2020/2021
19  stycznia 2021r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
22  stycznia 2021r.Zakończenie I półrocza
20 stycznia 2021r.Klasyfikacja uczniów za I półrocze
do 21 maja 2021r.Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną
do 31 maja  2021r.Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach  rocznych w  roku szkolnego 2020/2021
17 czerwca 2021r.Ostateczny termin wystawiania ocen  rocznych
18 czerwca 2021r.Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2020/2021

4. Terminy/ Spotkania z rodzicami, konsultacje

Zebrania z rodzicami (stacjonarne lub zdalne)- godziny zebrań ustalone przez wychowawców, nie wcześniej niż o godz.16
8  września 2020r. (wtorek)Zebranie z rodzicami klasy I- VIII i OP
28 września 2020r. (poniedziałek)Spotkanie  informacyjne przed Egzaminem– rodzice klasy VIII
18  listopada 2020r. (środa)Spotkania indywidualne /klasowe z rodzicami
9 grudnia 2020r. (środa)Konsultacje indywidualne Rodzic- Uczeń -Nauczyciel
21  stycznia  2020r. (czwartek)Zebranie śródroczne  z rodzicami klasy I- VIII i OP
18 marca 2021r. (czwartek)Konsultacje  indywidualne  Rodzic – Uczeń- Nauczyciel
27 kwietnia 2021r. (wtorek)Zebranie z rodzicami – klasa VIII (informacyjne przed Egzaminem)  i OP( przedstawienie diagnozy gotowości szkolnej 6-latków)
31 maja2021r. (poniedziałek)Konsultacje  indywidualne  Rodzic – Uczeń- Nauczyciel

5. Przewidywane terminy zebrań rady pedagogicznej

Lp.Przewidywany terminTematyka rady pedagogicznej
114.09.2020r.  Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021, zatwierdzenie planów pracy na rok szkolny 2020/2021, opinia ws. Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021,
Wewnątrzszkolnego Programu Systemu Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2020/2021
26.10.2020rWniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród dyrektora szkoły i wójta gminy Garbów,    sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
34.11.2020r. Rada szkoleniowa zgodnie z potrzebami szkoły.
417.12.2020r.Spotkanie opłatkowe, integracja pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.
520.01.2021r.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji- rada klasyfikacyjna za I półrocze.
616.02.2021r.Rada podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2020/2021, przedstawienie wyników nadzoru pedagogicznego
716.03.2021r.Rada szkoleniowa zgodnie z potrzebami szkoły.
814.04.2021r.Arkusz organizacji pracy szkoły na rok 2021/2022. Szkolenie- egzamin ósmoklasisty.
613.05.2021r.Rada szkoleniowa zgodnie z potrzebami szkoły
718.06.2021r.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji w roku szkolnym 2020/2021
829.06.2021r.Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020
925.08.2021r.Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego, przydział czynności na rok 2021/2022

7. Kalendarium uroczystości i wydarzeń szkolnych

ZadanieMiesiącFormy realizacjiOdpowiedzialni
Narodowe czytaniewrzesieńCzytanie wybranego utworu z literatury narodowejOpiekun SU, nauczyciel bibliotekarz
Sprzątanie ŚwiatawrzesieńSprzątanie okolicy szkołyWychowawcy klas
Światowy Dzień Tabliczki MnożeniawrzesieńKlasowy Turniej MatematycznyNauczyciele matematyki
Dzień ChłopakawrzesieńUstalona forma w zespołach klasowychWychowawcy klas
Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie klasy IpaździernikAkademiaWychowawca klas I SU
Dzień PapieskipaździernikAudycja przez radiowęzełSU, nauczyciele religii, poloniści
Święto Niepodległości  listopadAudycja przez radiowęzeł, gazetka szkolnaSU, nauczyciele historii
Dzień WolontariuszagrudzieńAudycja przez radiowęzeł, gazetka szkolna
Opiekun Klubu Wolontariusza
Mikołajkigrudzieńspotkania z Mikołajem lub organizacja wyjazdówwychowawcy klas
Boże Narodzenie22  grudniaSpotkanie świąteczne w klasachwychowawcy klas
Szkolny Festiwal NaukiLuty/marzecPokazy chemiczne, fizyczne, biologiczne, geograficzneNauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Dzień Kobietmarzec wychowawcy klaswychowawcy klas
I Dzień wiosnymarzecorganizacja Dnia Samorządności i Dnia WiosnySU, wychowawcy klas
Święta WielkanocnekwiecieńAudycja przez radiowęzeł, gazetka szkolnaZespół katechetów
Dzień ZiemikwiecieńSprzątanie terenu przyszkolnego, konkurs ekologicznyWychowawcy klas, N-l przyrody, biologii, geografii, chemii
Konstytucja 3 maja, Dzień Patrona szkołykwiecień/majAudycja przez radiowęzeł, gazetka szkolnaSU, nauczyciele przedmiotów humanistycznych
Dzień Matki i OjcamajUstalona forma w zespołach klasowychWychowawcy klas młodszych
Zakończenie roku szkolnegoczerwiecPożegnanie absolwentówSU, wychowawcy klas VIII