Darmowe podręczniki dla uczniów

Regulamin korzystaniaz darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnychw Zespole Szkół w Garbowie

 Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c) postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

2. Każdy uczeń Zespołu Szkół i rodzic ucznia korzystającego z bezpłatnych podręczników  zobowiązany jest zaznajomić się z Regulaminem

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

§ 2

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów

edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający

realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich

wiadomości i umiejętności.

Regulamin – Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w

Zespole Szkół w Garbowie

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.

z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 Rozdział II

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz

przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

§ 1

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe gromadzone i ewidencjonowane są przez bibliotekę szkolną.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej 3 lat.

3. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową;

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających

postać elektroniczną;

– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu..

4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną

część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem

lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu

kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 2

1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

3. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępnione są zgodnie z umową zawarta z wydawcą.

§ 3

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy

uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę

–        w klasie I SP w roku szkolnym 2014/2015 lub później;

–        w klasie IV SP  w roku szkolnym 2015/2016 lub później;

–        w klasie I G w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

2. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktczno-wychowawczych,z terminem zwrotu na tydzień przed końcem danego roku szkolnego.

4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze

itd. stanowią integralna część podręczników lub materiałów edukacyjnych.

5. Wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, odbiera z biblioteki podręczniki

lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

6. W Szkole Podstawowej rodzice odbierają podręczniki  lub materiały ćwiczeniowe, podpisem na protokole odbioru potwierdzają przekazanie materiałów i znajomość niniejszego regulaminu.

W gimnazjum uczniowie samodzielnie odbierają materiały edukacyjne potwierdzając znajomość regulaminu własnoręcznym podpisem.

7. Rodzice ucznia wypożyczającego darmowe podręczniki (materiały edukacyjne) podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem  i wzięciu odpowiedzialności finansowej za podręczniki (materiały edukacyjne) będące na stanie biblioteki szkolnej. (zał 1)

8. Za zebranie oświadczeń od rodziców  i przekazanie ich do biblioteki szkolnej odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

§ 4

Zmiana szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust.2.

2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych Uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek,  między innymi przez ich obłożenie.

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Wraz z upływem terminu zwrotu  Uczeń powinien uporządkować podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.), a następnie oddać do wychowawcy klasy, który wraz z Samorządem klasowym oceni stan zużycia wypożyczonych materiałów, a co za tym idzie ich przydatność do dalszego wypożyczania.

5. Wypożyczone podręczniki należy podpisać na wewnętrznej stronie okładki.

6. Wychowawca, na pierwszym spotkaniu z klasą, ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

ROZDZIAŁ IV

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie

podręcznika lub materiału edukacyjnego

§ 1

1. Za szkody wynikłe ze zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręczników (materiałów edukacyjnych) do biblioteki szkolnej odpowiadają rodzice  ucznia.

2. Fakt zniszczenia lub zagubienia podręcznika (materiału edukacyjnego) rodzice ucznia zgłaszają niezwłocznie wychowawcy klasy.

3. W przypadku zagubienia podręcznika (materiału edukacyjnego), znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, jego zniszczenia bądź niezwrócenia do biblioteki szkolnej rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztu zakupu podręcznika w terminie do 14 dni na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego. Kopię potwierdzenia dokonania przelewu należy przedstawić wychowawcy klasy, do odnotowania w ewidencji podręczników.

4. Zapisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

5. Stopień zużycia podręcznika (materiału edukacyjnego) będzie oceniany przez wychowawcę klasy i samorząd klasowy, a następnie przez bibliotekarza oraz nauczyciela zajęć edukacyjnych.

6. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

 Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 1

1. Organem uprawnionym do zmian i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie , podejmuje Dyrektor Szkoły.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświat oraz niektórych innych

ustaw DZ.U. Z 2014r poz.811.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

            Przyjmuję do wiadomości i stosowania „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół w Garbowie.

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone dla córki/syna* ________________________________________ uczennicy/ucznia* klasy ___________ podręczniki /materiały edukacyjne będące na stanie Szkoły.

            W przypadku zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia do biblioteki szkolnej podręczników/materiałów edukacyjnych zobowiązuję się do zwrotu kosztów ich zakupu  na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego.

 ————————- —————————————————

            Data,  czytelny podpis rodzica / opiekuna                                *Niepotrzebne skreślić