Konkurs plastyczny – Szkolna książkowa lista przebojów

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  „Szkolna książkowa lista przebojów” I. Postanowienia ogólne 1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Garbowie I, zwany dalej organizatorem. 2.Cele konkursu 

  1. umożliwienie dzieciom zaprezentowanie swojego talentu na wystawie podsumowującej konkurs, 
  2. popularyzowanie czytelnictwa i zbiorów biblioteki szkolnej, 
  3. rozwijanie zdolności plastycznych uczniów, 
  4. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

3.Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania prac oraz przyznawania nagród.  II. Zasady konkursu 1. Czas trwania konkursu – od 11 marca do 12 kwietnia 2013r. 2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każdy uczeń Zespołu Szkół, który spełni wymogi niniejszego regulaminu. 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac plastycznych. 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 11 i 12 regulaminu, oraz zapewnia, że: a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, b. nie narusza praw autorskich osób trzecich, 5. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: a. uczniowie Szkoły Podstawowej (klasy 1 – 3 ) b. uczniowie Szkoły Podstawowej (klasy 4 – 6 ) b. uczniowie Gimnazjum. 6. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę, które ukazują własną interpretację tematu. 7. Format prac: a. prace w formacie A4 przedstawiające autorski projekt okładki książki, z uwzględnieniem autora i tytułu książki b. prace odtwórcze nie biorą udziału w konkursie c. prace wykonane mogą być wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.) umożliwiającymi skanowanie. d. prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, tytuł książki) 9. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej 10. Termin składania prac upływa 12 kwietnia (piątek). 11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej organizatora. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac konkursowych w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Zespołu Szkół z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.  III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora 2. Prace zostaną ocenione przez jury od strony interpretacyjnej, technicznej, ogólnego wrażenia artystycznego. 3. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 4. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach niezależnie. 5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 6. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszej nagrody. 7. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród. 8. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.  IV. Postanowienia końcowe 1. Wzięcie udziału w konkursie (dostarczenie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osoby odpowiedzialne za konkurs z ramienia organizatora: mgr Anna Zając mgr Agnieszka Stępniak-Łuczywek mgr Mariusz Gajosz