Projekt edukacyjno-wychowawczy – Mocni bez przemocy

Projekt „Mocni bez przemocy” adresowany jest do uczniów V -VI klasy SP oraz I klasy gimnazjum. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy i agresji na terenie szkoły.

I. Założenia ogólne
Projekt „Mocni bez przemocy” adresowany jest do uczniów V –VI klasy SP oraz I klasy gimnazjum. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy i agresji na terenie szkoły. Uczniowie podczas trwania projektu zdobędą umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu swojemu oraz innych osób.

II. Czas trwania projektu 1 lutego – 20.III 2013r.

III. Cele projektu

 1. Kształtowanie wśród uczniów postawy kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji oraz szacunku wobec innych ludzi.
 2. Przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych stosowania przemocy oraz sposobów zachowania się w sytuacji doświadczania przemocy.
 3. Kształtowanie umiejętności i postaw:
 • współpracy w grupie,
 • kontrolowania negatywnych emocji,
 • szacunku i tolerancji wobec „odmienności” innych osób,
 • wystąpień publicznych i prezentacji własnej pracy,
 • korzystania z różnych źródeł informacji,
 • zachowania się w sytuacji zagrożenia

IV. Tematyka projektu
Tematyka działań opiera się na treściach Szkolnego Programu Profilaktyki.

V. Założenia metodyczne projektu.
Podstawową metodą pracy powinien być projekt edukacyjny. Prezentacje uczniów podlegające ocenie konkursowej mają dokumentować i podsumowywać działania edukacyjne związane z realizacją projektu. Działania te mogą się odbywać w różnych formach, na terenie szkoły a także w środowisku lokalnym.
Uczestnicy wykonują zadania samodzielnie, wykazując w nich zarówno posiadaną wiedzę, jak i umiejętności praktyczne.

VI. Uczestnicy projektu.
Konkurs adresowany jest do uczniów V- VI SP oraz I klasy gimnazjum.

VII. Warunki uczestnictwa

 1. Klasy mogą być reprezentowane przez jeden lub dwa pięcioosobowe zespoły z każdej klasy pod kierunkiem wychowawcy.
 2. Każdy zespół oceniany będzie oddzielnie.

VIII Etapy projektu
Zespoły z poszczególnych klas losują zadania i wspólnie ze wszystkimi uczniami opracowują je.
W trakcie realizacji projektu przewidziane są spotkania z kuratorem sądowym oraz z policjantem. Nauczyciele odpowiedzialni za projekt będą prowadzili zajęcia z I klasami oraz będą udzielali konsultacji.

1 grupa – NAUKOWCY Odpowiada na pytania:

 1. Co to jest „złość”, „agresja”,”przemoc”?
 2. Jakie znasz rodzaje przemocy, agresji?
 3. Z jakimi formami przemocy można spotkać się w szkole? Nastęnie…
 4. Przygotowuje prezentację, referat.
 5. Sporządza plakat z hasłami „AGRESJA”. „BRAK AGRESJI”
 6. Ustala, które z poniższych zachowań są agresją, a które nie? I dlaczego?
 7. Przeprowadza wywiad z dyrekcją i nauczycielami i pisze list, w którym podaje propozycje działań poprawiających stan bezpieczeństwa w szkole.
 8. Na koniec przedstawia po 2 SCENKI SYTUACYJNE ukazujące zachowania agresywne oraz nieagresywne.
  o Cała klasa wyśmiewa się z Basi.
  o Dwaj koledzy z tej samej klasy biją się na przerwie.
  o Dziecko krzyczy i tupie nogami, gdy mama nie chce mu kupić zabawki.
  o Grupa osób wysyła Renacie niemiłe sms-y.
  o Marek sfaulował Piotrka podczas gry w piłkę nożną.
  o Krzysiek umyślnie zniszczył plecak kolegi.
  o Koledzy nie pozwalają Jarkowi wieszać kurtki w szatni, mówiąc że ona śmierdzi.
  o Koleżanki od dawna ignorują Marysię, udając że nie słyszą, co do nich mówi.
  o Rafał zrobił koledze zdjęcie w przebieralni i umieścił je w Internecie.
  o Ala w złości obraziła koleżankę, mówiąc niemiłe rzeczy o jej rodzicach.
  o Mariusz rzuca kamieniami w błoto?

2 grupa – DZIENNIKARZE Odpowiada na pytania:

 1. Jakie są (mogą być) konsekwencje zachowania się agresywnego dla wszystkich jego uczestników (ofiary, sprawcy, świadków)?
 2. Co mogą zrobić osoby dorosłe w ich szkole, aby nie było w niej przemocy?
 3. Przeprowadza wywiad wśród uczniów oraz rodziców na temat form przemocy występujących w szkole oraz pisze list, w którym podaje propozycje działań (które mogą podjąć uczniowie i rodzice, aby poprawić stan bezpieczeństwa w szkole).
 4. Tworzy plakat, prezentację do odpowiedzi na pytania.
 5. Przygotowuje dwie scenki ukazujące konsekwencje.

3 grupa – DORADCY Odpowiada na pytania:

 1. Jak się zachować będąc świadkiem przemocy?
 2. Jak mamy się zachować, będąc ofiarą?
 3. Kto może nam pomóc?
 4. Gdzie zadzwonić? Następnie….
 5. Tworzy zasady, rady jak powinien zachować się świadek, a jak ofiara przemocy
 6. Przeprowadza wywiad wśród pracowników niepedagogicznych oraz innych instytucji(np. pracowników GOPS-u ) na temat form przemocy występujących w szkole oraz pisze list, w którym podaje propozycje działań (które mogą podjąć udzielający wywiad w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa w szkole).

IX Podsumowanie pracy poszczególnych zespołów.

X Ocena projektu odbywać się będzie wg następujących kryteriów:
a. rozwinięte w czasie realizacji zadań umiejętności i zdobytą wiedzę
b. zasięg działań, czyli jak liczna grupa społeczności szkolnej lub pozaszkolnej została objęta projektowanymi działaniami
c. ogólny sposób prezentacji w tym:

 • język, interesujący sposób przekazu
 • poziom estetyczny zgromadzonego materiału
 • spełnienie wcześniej ustalonych warunków
  d. umiejętność pracy w grupie
  e. wykorzystanie różnych źródeł informacji.
 1. Za wykonaną pracę w etapach: od jednego do pięciu punktów.
 2. Przedstawienie efektów pracy odbędzie się w czasie prezentacji przed komisją konkursową.
 3. Komisja konkursowa po ostatniej prezentacji wyłoni zwycięzców I, II, III miejsca w kategorii klas I oraz V i VI SP.

X Komisja konkursowa
W skład komisji wejdą przedstawiciele:
Samorządu Uczniowskiego
Rady Pedagogicznej

XI Postanowienia końcowe
1.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po zakończeniu prezentacji wszystkich zespołów klasowych.
2.Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
3.Organizatorzy podejmą starania o pozyskanie funduszy na nagrody rzeczowe.
4.Powyższy projekt, wynika z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki.

Wszelkie pytania prosimy kierować do osób wymienionych poniżej.

Osoby odpowiedzialne:
Jolanta Marczak
Anna Czernel
Anna Zając