Oferta Prywatnej Szkoły Muzycznej

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia jest szkołą z uprawnieniami szkół publicznych, tzn., że
wydajemy świadectwa państwowe umożliwiające absolwentom kontynuowanie nauki w szkołach
muzycznych II stopnia.
Szkoła realizuje szkolne programy nauczania oraz ramowe plany nauczania zatwierdzone przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W okresie przed pandemią działał system sześcio i czteroletni. W tym roku proponujemy po raz
drugi wyłącznie czteroletni cykl nauczania ze względu na niewiadomą jaką jest pandemia.
Gdyby okazało się , że są młodsi chętni będziemy po zbadaniu predyspozycji muzycznych
przyjmować chętnych na kursy przygotowawcze w ramach konsultacji muzycznych, gdzie prowadzić
będziemy zajęcia umuzykalniające i z instrumentu.
W czteroletnim cyklu nauczania obowiązuje nas następująca tygodniowa liczba godzin lekcyjnych:
W klasie I

 • 2 godziny lekcyjne indywidualnych zajęć z instrumentu
 • 2 godziny z kształcenia słuchu – zajęcia grupowe
  W klasach II-IV
 • 2 godziny indywidualnych zajęć lekcyjnych z instrumentu,
 • 2 godziny z kształcenia słuchu oraz
 • 1 godzina audycji muzycznych i
 • 2 godziny chóru lub zespołu – decyduje Rada Pedagogiczna
  Podejmując w tym roku naukę uczniowie klas czwartych będą mieli możliwość uzyskania
  świadectwa kończącego szkołę wraz z ukończeniem klasy VII szkoły podstawowej. Czyli kończąc
  szkołę podstawowa będą absolwentami obu szkół.
  Odpłatność z tytułu pobierania nauki w szkole
 • płatność przez 10 miesięcy – miesięczne czesne to kwota 290,00 zł.
 • płatność przez 12 miesięcy to koszt miesięcznego czesnego w kwocie 250,00 zł.
  Pamiętać należy, że 12-miesięczna płatność wynika nie z opłat za wakacje a jedynie z obniżenia
  miesięcznych, zmniejszonych opłat miesięcznego czesnego.

Raz w roku pobieramy opłatę na fundusz instrumentalny w kwocie 70,00 zł., który przeznaczany na
strojenie i naprawę instrumentów. Od razu wyjaśniam, że fundusz pobierany jest od wszystkich
uczniów niezależnie od wybranego instrumentu, ponieważ wszyscy uczniowie odbywając zajęcia
zbiorowe z kształcenia słuchu, na których niezbędny jest fortepian/pianino.
Rodzice podejmując decyzję o kształceniu dziecka w naszej szkole składają wniosek, a po zbadaniu
predyspozycji muzycznych kandydata podpisują umowę z Dyrektorem, klauzulą informacyjną oraz
dostarczają zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do nauki na wybranym
instrumencie. Konieczna jest również zgoda na wykorzystywanie wizerunku ucznia w ramach jego
promocji i promocji szkoły podczas koncertów, konkursów, występów i na stronach www.
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują rodziców i uczniów o obowiązującym w
danej klasie programie nauczania, wewnątrzszkolnym systemie oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów. Informują też o wymogach koniecznych dla uzyskania oceny wyższej niż bardzo
dobry oraz warunkach nieklasyfikowania ucznia czy braku promocji.
Kalendarz roku szkolnego jest identyczny z kalendarzem roku szkolnego w całym woj. Lubelskim.
Terminy przerw świątecznych, ferii i dni dyrektorskich są zbieżne. Dodatkowe dni dyrektorskie
ustalamy w porozumieniu z Dyrektorami gospodarzy. Rok szkolny kończymy zwykle koncertami.
Najpilniej pracujący uczniowie zwykle popisywali się swoimi umiejętnościami przy okazji wręczania
świadectw.
Obecnie w szkole funkcjonuje sekcja fortepianu i gitary klasycznej, ale jesteśmy otwarcie na
propozycje, a im szybciej poznamy potrzeby chętnych tym łatwiej będziemy mogli pozyska
nauczyciela/li z kwalifikacjami.
Na wszystkie dodatkowe pytania będzie można uzyskać odpowiedzi pod numerem telefonu:

785 778 963

Dla chętnych komplet dokumentów prześlemy e-maile: psmnaleczo@gmail.com po wypełnieniu
dokumentów odeślą je Państwo na ten sam adres.
Strona szkoły www.psmn.pl jest tymczasowo wyłączona z powodu włamania dlatego tymczasem
musimy pozostać przy tej formie kontaktu.
Serdecznie zapraszamy